808-266-7844
140 Alala Road, Kailua, HI 96734
Vintage Lanikai Golf Tournament
Join us for the Inaugural Vintage Lanikai Golf Tournament!

Join us for the First Annual Vintage Lanikai Charity Golf Tournament!


Golf Tournament
Name(s) of Entrant(s)
Golf flyer final